Les fórmules oracionals i l’oralitat ficcional en l’obra de Toni Cucarella

Pelegrí Sancho Cremades

Abstract


En el present article s’analitzen i es classifiquen les fórmules oracionals emprades en una selecció d’obres de l’escriptor xativí Toni Cucarella. Les fórmules oracionals són estructures oracionals fraseològiques (oracions, fragments o clàusules) que es caracteritzen per la seua independència sintàctica i per dur a terme actes de parla, això és, per tenir-hi associada una determinada funció pragmàtica. Presenten límits difusos amb les interjeccions impròpies pluriverbals. Són característiques de la llengua oral i, per tant, quan s’empren en l’escriptura, és per evocar l’oralitat i contribueixen, en conseqüència, a l’oralitat ficcional dels relats. Això és, serveixen per caracteritzat amb versemblança la parla dels personatges en els diàlegs i, en menor mesura, del narrador en primera persona. No són gaire recurrents en l’obra de Cucarella i, com és d’esperar, són més freqüents en els diàlegs que no pas en les seqüències narratives. Classifiquem i expliquem l’ús de les fórmules oracionals a partir de la classificació de les interjeccions de Cuenca (2000, 2002, 2011). D’entre les fórmules oracionals trobades, són més freqüents les expressives i, en segon lloc, les fàtiques.


Full Text:

PDF

References


Obres citades

1 Obres citades

Alessandro, Arianna, 2011, Investigación en la acción educativa. Las unidades fraseológicas pragmáticas en la didáctica del español y del italiano como lenguas extranjeras, Murcia, Universidad de Murcia (tesi doctoral).

Almela, Ramón, 1982, Apuntes gramaticales sobre la interjección, Murcia, Publicaciones de la Universidad de Murcia.

Alvarado, M. Belén (2010): Las fórmulas rutinarias del español: teoría y aplicaciones, Frankfurt am Main / Berlín / Berna / Brussel·les / Nova York / Oxford / Viena: Peter Lang.

Ameka, Felix, 1992a, “Interjections: The universal yet neglected part of speech”, Journal of Pragmatics, 18 (2/3), 101-118.

Ameka, Felix, 1992b, “The meaning of phatic and conative interjections”, Journal of Pragmatics, 18 (2/3), 245-272.

Bladas, Òscar, 2000, “Les rutines de parla en el català col·loquial”, en El discurs prefabricat. Estudis de fraseologia teòrica i aplicada, Vicent Salvador; Adolf Piquer (ed.), Castelló de la Plana, Universitat Jaume I, 325-331.

Bladas, Òscar, 2004, “Los enunciados fraseológicos. Algunos ejemplos del catalán coloquial”, Oralia, 7, 7-33.

Bladas, Òscar, 2006, “Com dir el que no sona. Les rutines de parla en discurs directe periodístic i col·loquial”, en El discurs prefabricat II: Fraseologia i comunicació social, Vicent Salvador; Laia Climent (ed.), Castelló de la Plana, Universitat Jaume I, 267-301.

Bladas, Òscar, 2012, “Conversational routines, formulaic language and subjectification”, Journal of pragmatics, 44, 929-957.

Bladas, Òscar, 2016, “Fraseologia col·loquial? Ara ve quan el maten!”, Zeitschrift für Katalanistik, 29, 23-41.

Briz, Antonio, 1997, “Los intensificadores en la conversación coloquial”, en Pragmática y gramática del español hablado. Actas del II Simposio sobre análisis del discurso oral, Valencia, 14-22 de noviembre de 1995, A. Briz et al. (ed.), Zaragoza, Libros Pórtico, 13-36.

Brown, Penelope; Levinson, Stephen C., 1987, Politenes: some universals in language usage, Cambridge, Cambridge University Press.

Chaume, Frederic, 2003, Doblatge i subtitulació per a la TV, Vic, Eumo.

Conca, Maria; Guia, Josep, 2014, La fraseologia. Principis, mètode i aplicacions, Alzira, Bromera /Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.

Corpas, Gloria, 1996, Manual de fraseología española, Madrid, Gredos.

Cucarella, Toni, 2002, “Llengua col·loquial, llengua literària”, en: Estudis del valencià d’ara, Emili Casanova; Joaquim Martí; Abelard Saragossà, ed., Paiporta, Denes, 123-130.

Cuenca, Maria Josep, 1996, Sintaxi fonamental, Barcelona, Empúries.

Cuenca, Maria Josep, 2000, “Defining the indefinable? Interjections”, Syntaxis, 3, 29-44.

Cuenca, Maria Josep (2002): “Els connectors textuals i les interjeccions”, en Gramàtica del català contemporani, Joan Solà; Maria Rosa Lloret; Joan Mascaró; Manuel Pérez Saldanya, ed., Barcelona, Empúries, vol. 3, 3173-3237.

Cuenca, Maria Josep (2011): “Catalan interjections”, en The pragmatics of Catalan, Josep Maria Cots; Lluís Payrató, ed., Berlín/Boston, De Gruyter, 173-211.

Cuenca, Maria Josep (2012): “La gramaticalización”, en Lingüística cognitiva, Iraide Ibarretxe-Antuñano; Javier Valenzuela, ed.,Barcelona, Anthropos, 281-304.

Leech, Geoffrey N., 1983, Principles of pragmatics, Londres, Longman.

Matamala, Anna, 2008a, Interjeccions i lexicografía. Anàlisi de les interjeccions d’un corpus audiovisual i proposta de representació lexicogràfica, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans.

Matamala, Anna, 2008b, “El guió a la pantalla: trets de l’oral col·loquial en la ficció televisiva”, Caplletra, 45 (tardor), 141-168.

Matamala, Anna, 2008c, “La oralidad en la ficción televisiva: análisis de las interjecciones de un corpus de comedias de situación originales y dobladas”, en La oralidad fingida: descripción y traducción. Teatro, cómic y medios audiovisuales, Jenny Brumme, ed., Madrid/Frankfurt am Main: Iberoamericana/Vervuert, 81-94.

Núñez, Zaida, 2016, Las fórmulas oracionales en español coloquial, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá de Henares (tesis doctoral).

Payrató, Lluís, 1988, Català col·loquial. Aspectes de l’ús corrent de la llengua catalana, València, Universitat de València, 1990.

Penadés, Inmaculada, 2015, Para un diccionario de locuciones. De la lingüística teórica a la fraseografía práctica, Alcalá de Henares, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá.

Schellheimer, Sybille, 2016, La función evocadora de la fraseología en la oralidad ficcional y su traducción, Berlín, Frank & Timme.

Timofeeva, Larissa, 2012, El significado fraseológico. En torno a un modelo explicativo y aplicado, Madrid, Liceus.

Zamora, Pablo & Alessandro, Arianna, 2013, “Unidades fraseológicas periféricas, marcadores discursivos e interjecciones: consideraciones pragmáticas y discursivas en la traducción italiano/español”, en Fraseopragmática, Inés Olza; Elvira Manero, ed., Berlín, Frank & Timme, 49-81.

2 Corpus

Cucarella, Toni, 1997, La lluna vista des de la terra, Barcelona, Columna. (sigla LVT)

Cucarella, Toni, 1998, L’última paraula, Barcelona, Columna. (sigla UP)

Cucarella, Toni, 2002, Els camps dels vençuts, Barcelona, Columna. (sigla CV)

Cucarella, Toni, 2003, Quina lenta agonia, la dels ametlers perduts, València, 3 i 4. (sigla QLA)

3 Diccionaris

Alcover, Joan; Moll, Francesc de Borja: Diccionari català-valencià-balear [en línia: http://dcvb.iecat.net/ (consulta: 07-07-2017)] (sigla DCVB)

AAVV: Diccionari normatiu valencià [en línia: http://www.avl.gva.es/lexicval/ (consulta: 07-07-2017)] (sigla DNV)

Espinal, Maria Teresa (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes. Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona / Publicacions de la Universitat de València / Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Mestre, Joaquim, 2017, Diccionari de fraseologia (segles XVII-XXI), València, Universitat de València / Acadèmia Valenciana de la Llengua / Institució Alfons el Magnànim / Universitat d’Alacant.

Raspall, Joana; Martí, Joan, 1984, Diccionari de locucions i frases fetes, Barcelona, Edicions 62, 1986.

Seco, Manuel; Andrés, Olimpia; Ramos, Gabino, 2004, Diccionario fraseológico documentado del español actual. Locuciones y modismos españoles, Madrid, Aguilar. (sigla DFDEA)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.